ANBI

Onze stichting heeft als doel geld te verwerven van gelden bij derden ten bate van De Schutse.

Statutaire naam
Stichting Fondsenwerving

Postadres:
Stationsstraat 28 | 4041 CJ Kesteren
E-mail: fondsenwerving@deschutse.nu

Doelstelling

1. Het verwerven van gelden bij derden, het beheren en beleggen van deze gelden en het beschikbaar stellen van deze gelden voor specifieke activiteiten aan SVVG De Schutse en de Stichting Vermogensbeheer De Schutse. Onder specifieke activiteiten kan onder andere worden verstaan:
– Het bijdragen aan niet-gesubsidieerde kosten van de zorg;
– Het bijdragen aan extra kosten aandacht schenken en invulling geven aan eigen identiteit;
– Het bijdragen in de kosten van vakanties, ouderdagen, verleende diensten door externe instanties, zorgvraagbegeleiding, etc.;
– Het ter beschikking stellen van gelden in verband met nieuwbouwactiviteiten;
– Het bijdragen in de hogere kosten als een duurder en groter pand wordt gebouwd dan de vergoedingsnormen van de overheid;
– Aanloopkosten voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Tevens kunnen gelden ter beschikking worden aan SVVG De Schutse en de Stichting Vermogensbeheer De Schutse als bijdrage in de kosten als gevolg van calamiteiten.

2. De stichting beoogt een algemeen nut en ondersteunt specifieke activiteiten van de zorginstelling. Tevens beoogt zij geen winst.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van 2017-2019 te openen.

Bestuurssamenstelling
L.D. van Klinken, voorzitter
J. Aarnoudse, lid
A. van den Dool, lid
C. Kamp, lid
M. Krijgsman, lid
G.W. Lubbers, lid
A.J. Teunissen, lid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier om het jaarverslag 2016 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2018 te openen.

Financiële verantwoording
Klik hier om de jaarrekening 2016 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2017 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2018 te openen.